ხედვა და მისია

Business Chamber of Asian & Gulf Countries > ხედვა და მისია

გზა მუდმივი განვითარებისთვის

ჩვენი მისია

ბიზნესპალატის მისიაა აზიის, სპარსეთის ყურისა და ამიერკავკასიის ქვეყნების ბიზნესსუბიექტებს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება და ახალი კავშირების დამყარება; ამ მიზნით:

  •       ქვეყანათაშორისი და სექტორული კვლევების მეშვეობით საექსპორტო დერეფნებისა და საინვესტიციო სივრცეების გამოვლენა;

ბიზნესპალატის წევრ 46-ვე ქვეყანაში წარმომადგენლობების გაძლიერება და ბიზნესსუბიექტებსა თუ სამთავრობო/არასამავრობო უწყებებს შორის პირდაპირი საკომუნიკაციო არხების გამართვა. ქვეყნებსა და კორპორაციებს შორის ქვეყანათაშორისი, საერთაშორისო სავაჭრო ხელშეკრულებების გაძლიერება.

  •      წარმომადგენლობის გაფართოება 80-მდე ქვეყანაში.
  • ბიზნესპალატის წევრებისთვის საერთაშორისო-საექსპორტო ბაზრებსა თუ ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ამასთან ერთად, მათი კანონიერი ინტერესების დაცვა ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე და ამ პროცესში, ეკომეგობრულ ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერების წახალისება.
  •  საერთაშორისო შრომის ბაზრებზე მოთხოვნადი ადამიანური კაპიტალის განვითარება და ცოდნის ექსპორტი.

 

 

ჩვენი ხედვა

  • ბიზნესპალატა სტრუქტურულად გამართული ორგანიზაციაა, რომლის ხედვაც ორიენტირებულია ისეთი ბიზნესკლიმატის ფორმირებაზე, რომელიც მაქსიმალურად მიმზიდველი იქნება უცხოელი ინვესტორებისათვის.
  • ორგანიზაციის წევრები იზიარებენ ხედვას, რომ თანასწორობისა და კანონიერების პრინციპებზე დაფუძნებული თავისუფალი ბაზარი მნიშვნელოვანი ქვაკუთხედია თანამედროვე, წარმატებული სახელმწიფოებისათვის.
  • ბიზნესპალატის ორიენტირია სხვადასხვა ეროვნებისა და კულტურის წარმომადგენელთათვის თანაბარი და ტოლერანტული ბიზნესგარემოს განვითარების ხელშეწყობა.

ჩვენ ერთგული ვართ იმ იდეებისა და ღირებულებების, რომელთა ირგვლივაც გავერთიანდით

ის, რაც სხვებისგან გამორჩეულს გვხდის, არის საქმისადმი დამოკიდებულება და ხედვები. უწყვეტად ვმუშაობთ იმისთვის, რომ ბაზარზე ჩვენი მოღვაწეობა იყო საჯარო ხასიათის და დადებითი შედეგების მომტანი.  გვჯერა, რომ თითოეულ ადამიანს შეუძლია საკუთარი წვლილი შეიტანოს სამყაროს ზარდ კეთილდღეობაში.  სწორედ ამიტომ, ჩვენი  საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი ვექტორი ადამიანებში შესაძლებლობების აღმოჩენა და განვითარება იქნება.   

ჩვენ ერთგული ვართ იმ იდეებისა და ღირებულებების, რომელთა ირგვლივაც გავერთიანდით