عضویت

مزایای شرکت های عضو اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی کشورهای آ سیا و خلیج فارس خدمات  زیر را به اعضای خود ارائه می دهد :

 • اطلاع رسانی در مورد قوانین کلی و تغییرات قوانین، زیرا  این موضوع برای راه اندا زی کسب و کار و توسعه آن در  یک کشور خارجی  بسیار مهم  می باشد.
 • ایجاد اطلاعات و مطالب تبلیغاتی در مورد فرصت های تجاری در گرجستان و خارج از کشور .یکی از جهت گیری های اصلی شرکتGeosilkroad ایجاد یک آژانس خلاق بود. تجسم این هدف، شرکت Geocreative   می باشد که خدمات بازاریابی را به اعضای اتاق به شش زبان ارائه می دهد .
 • فراهم کردن جلساتی  برای شرکای بالقوه . این یک جزء مهم برای گسترش دایره ارتباطات تجاری است. رویدادهای مشترک، کنفرانس ها و جلسات یکی از شروط اصلی  ایجاد ارتباطات مفید با سازمان ها می باشد. مکان جلسات دائما در حال تغیی ر خواهد بود. این امر به اعضا این امکان را می دهد که همکاران را هر چه بهتر  با فضای کسب و کار کشور  خود آشنا کنند.
 • ایجاد بستری برای گسترش فرصت ها برای کاهش خطرات احتمالی  در گرجستان و خارج از آن .
 • ایجاد یک فضای آنلاین با حالت اطلاعاتی که دائماً به رو ز می شود . فصای مذکو ر برای همه سازمان های عضو اتاق در دسترس خواهد بود. مشخصات متخصصان در رشته های مختلف در پورتالی با طراحی  ویژه قرار خواهد گرفت. این کار انتخاب کارکنان را برای اعضای اتاق آسانتر خواهد نمود و از خطرات و اتلاف منابع جلوگیری  خواهد کرد.

 سوالات خود را برا ی ما ارسال کنید!

اتاق بازرگانی بر روی حوزه های زیر متمرکز می شود:

 •  زراعت
 •  دامداری
 •  تکنولوژی  غذایی
 •  جنگلداری
 • مهندسی
 •  علوم   طبیعی
 •  معماری
 •  علوم   دریایی
#image_title
BCAGC EVENT

با عضویت در اتاق، کارشناسان و متخصصان این امکان را خواهند داشت که :

تجربه بین المللی در زمینه «صادرات دانش» را  کسب نمایند و در عوض با تجربیات جدید به وطن خود باز گردند. این فعالیت نه تنها صلاحیت متخصصان را افزایش می  دهد، بلکه تکلیف سرمایه گذاران را برای یافتن و انتخاب دقیق  کارکنان مورد نیاز خود برای تیم خود آسان تر می کند .

دانش و تجربه خود را با نمایندگان کشورهای جاده ابریشم و حوزه خلیج فارس یا سازمان های بین المللی به اشتراک  بگذارند.

نه تنها با سرمایه گذاران تماس بگی رند، بلکه در پروژه های  بزرگ بین المللی شرکت کنند و از پیشرفت های محلی و  بین المللی  پشتیبانی  نمایند.

پیونده ای تجاری در سطح محلی و جهانی را  تقویت را و گسترش  دهند

صلاحیت  خود را از طریق دوره های آموزشی یا کارگاه های مناسب  ارتقا  نمایند.

علاوه بر این، از طریق انجمن ها، کارگاه ها و آموزش ها، دانش  خود را با متخصصان تازه کار در زمینه کاری خود به اشتراک بگذا رند.  در عین حال با کمک کارشناسان خارجی دعوت شده از سوی اتاق، با اخبار و رویدادهای جدید آشنا  شوند .