أخبار

جلسات کاری در هند

ინდოეთი. საერთაშორისო სამედიცინო სამიტი
  • Posted by: Kati2022

One Health One Earth – Advantage Healthcare India 2023 – جلسه بین المللی پزشکی

medical summit- One Health One Earth - Advantage Healthcare India 2023
  • Posted by: Kati2022

اتاق بازرگانی کشورهای آسیایی و حوزه خلیج فارس دفتر نمایندگی خود را در دهلی هند افتتاح کرد

BCAGC. representative office in delhi.
  • Posted by: Kati2022

نقش آموزش در مزیت رقابتی کشور

education. panel discussion
  • Posted by: Kati2022

“گردهمایی تجاری هند و خلیج ” با جلسات کاری و مقدماتی جداگانه به اتمام رسید.

business summit
  • Posted by: Kati2022

دیدارها با نمایندگان بخش تجاری در عربستان سعودی

meetings
  • Posted by: Kati2022

دیدارهای سطح بالا طی سفر به عربستان سعودی

  • Posted by: Kati2022

Perspectives of Georgia against the background of current economic and geopolitical changes in the countries of Asia and Gulf

bcagc
  • Posted by: Kati2022

BCAGC- سازمان حمایت کننده از گردهمایی تجاری هند و کشورهای خلیج فارس می باشد

INDIA GULF BUSINESS SUMMIT
  • Posted by: Kati2022

. نشست تجاری هند و کشورهای آسیایی و حوزه خلیج فارس

  • Posted by: Kati2022