سرمایه گذاری در گرجستان

Business Chamber of Asian & Gulf Countries BCAGC > سرمایه گذاری در گرجستان

چرا گرجستان؟

هدف اتاق  بازرگانی  کشورهای آسیا و خلیج فارس  ایجاد یک محیط تجاری برابر و تساهل بین کشور گرجستان و کشورهای  آسیایی و حوزه خلیج فارس  می باشد. ایجاد فضای کسب و کار مناسب برای سرمایه گذاران اهمیت ویژه ای  دارد. ثبات سیاسی، مالیات های  پایین و مقررات درست، شفاف بودن اقتصادی کشور، موقعیت استراتژیک،  تجارت آزاد، نیروی کار ارزان و ماهر – همه ا ینها ویژگی های اصلی هستند که برای سرمایه گذاران خارجی ارزش بزرگی محسوب میشوند. به  دلیل همین شرایط است که سرمایه گذاری در گرجستان بسیار جذاب است .مزایای محیط سرمایه گذاری گرجستان به وضوح در بخش های زیر بیان شده است: اصلاحات اقتصادی سیا سی و لیبرال، خصوصی سازی املاک دولتی ، محیط اقتصادی جذاب، قوانین تجارت رقابتی، قانون مالیات لیبرال، سیستم صدور مجوز مدرن، توافقنامه آزاد  بین گرجستان و اتحادیه اروپا و قرارداد تجارت آزاد بین گرجستان و جمهوری خلق  چین، موقعیت  جغرافیایی استراتژیک. 

کیفیت و ایمنی

ویدئوی ارائه اتاق بازرگانی را تماشا کنید
 سوالات خود را برا ی ما ارسال کنید!