دیدگاه و ماموریت

Business Chamber of Asian & Gulf Countries BCAGC > دیدگاه و ماموریت

راهی به سوی توصعه و تنوع

ماموریت

ماموریت اتاق بازرگانی تعمیق روابط تجاری و اقتصادی و ایجاد ارتباطات جدید بین واحدهای تجاری کشورهای آسیایی، حوزه خلیج و ماوراء قفقاز می باشد و  به این منظور:

شناسایی راهروهای صادراتی و فضاهای سرمایه گذاری از طریق مطالعات بین کشوری و بخشی.

قویت نمایندگی ها در تمامی 46 کشور عضو اتاق بازرگانی و برقراری کانال های ارتباطی مستقیم بین واحدهای تجاری و سازمان های دولتی/غیر دولتی. تقویت قراردادهای تجاری بین المللی بین کشورها و شرکت ها.

گسترش نمایندگی در 80 کشور.

ایجاد دسترسی به بازارهای صادراتی بین المللی و منابع مالی برای اعضای اتاق بازرگانی، ضمن حفظ منافع مشروع آنها در سطح محلی و بین المللی و در این فرآیند، تشویق به تقویت زنجیره ارزش دوستدار محیط زیست.

توسعه سرمایه انسانی مورد تقاضا در بازارهای کار بین المللی و صادرات دانش

دیدگاه ما

اتاق بازرگانی یک سازمان سالمی از نظر ساختاری است که  دیدگاه آن بر شکل گیری فضای کسب و کار تا جایی که ممکن است برای سرمایه گذاران خارجی جذاب باشد، متمرکز است.

اعضای سازمان عقیده دارند که بازار آزادی که بر اصول برابری و حاکمیت قانون مبتنی است، سنگ بنای مهمی برای کشورهای مدرن و مرفه می باشد.

هدف اتاق بازرگانی ترویج توسعه یک محیط تجاری برابر و مدارا برای نمایندگان ملیت ها و فرهنگ های مختلف است.

ما وفادر آن ایده ها و ارزش هایی هستیم که پیرامون آنها متحد شدیم

 آنچه ما را از دیگران  متمایز می کند نسبت به کار و دیدگاه های ماست. ما به طور مداوم تلاش می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که کار ما در بازار نتایج مثبتی را به همراه دارد. ما بر این  باو ریم که هر فردی می  تواند به رفاه روزافزون جهان کمک کند. به همین دلیل یکی از اهداف اصلی فعالیت ما، کشف و  توسعه فرصت ها در افراد خواهد بود.

ما وفادر آن ایده ها و ارزش هایی هستیم که پیرامون آنها متحد شدیم