دیدگاه و ماموریت

Business Chamber of Asian & Gulf Countries BCAGC > دیدگاه و ماموریت

راهی به سوی توصعه و تنوع

ماموریت

مشارکت در فرآیندهای تجاری

مشارکت فعال در تمامی بحث ها یا فعالیت هایی که هدف آنها  پیشرفت محیط کسب و کار در گرجستان ، کشورهای  آسیایی و کشورهای خلیج فارس می باشد.

ارتباط آسان

 تبادل اطلاعات معتبر بین اعضای اتاق بازرگانی بدون تاخیر

حفاظت از منافع قانونی  اعضا

ما به اعضا در دستیابی به اهداف خود کمک می کنیم و از آنها در برابر هرگونه خطر نا شی  از سرمایه گذا ری و تجارت محافظت می کنیم .  ما از اعضای اتاق بازرگانی  پشتیبانی می نماییم تا به اهداف خود برسند  از خطرات احتمالی در  هنگام سرمایه گذاری  جلوگیری  کنند.

دیدگاه ما

تمرکز اتاق بازرگانی بر ایجاد فضای کسب و کار است که تا حد امکان برای سرمایه گذاران خارجی جذاب باشد. اعضای اتحادیه عقیده دارند که بازار آزاد مبتنی بر اصول برابری و حاکمیت قانون، سنگ بنای مهمی برای کشورهای مدرن و مرفه می باشد. تمرکز این اتحادیه ارتقاء توسعه یک محیط تجاری برابر و مدارا در برابر افراد از ملیت ها و فرهنگ های مختلف است.

  • این ارزش از دیدگاه ما جدایی ناپذیر می باشد
  • بنیاد ما بر سه اصل اساسی – احترام، شفافیت و صداقت  استوار شده است

ما وفادر آن ایده ها و ارزش هایی هستیم که پیرامون آنها متحد شدیم

 آنچه ما را از دیگران  متمایز می کند نسبت به کار و دیدگاه های ماست. ما به طور مداوم تلاش می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که کار ما در بازار نتایج مثبتی را به همراه دارد. ما بر این  باو ریم که هر فردی می  تواند به رفاه روزافزون جهان کمک کند. به همین دلیل یکی از اهداف اصلی فعالیت ما، کشف و  توسعه فرصت ها در افراد خواهد بود.

ما وفادر آن ایده ها و ارزش هایی هستیم که پیرامون آنها متحد شدیم