ارزشها

راه توسعه و تنوع

ارزش های اصلی اتاق بازرگانی:

  • احترام – احترام بی قید و شرط برای کشورها، فرهنگ ها و جوامع مختلف.
  • صداقت – رعایت بالاترین استانداردهای اصول اخلاقی اتاق بازرگانی.
  • مسئولیت – پایبندی به اهداف موجود توسط اتاق بازرگانی.
  • کمال – – اجرای استانداردهای بالای حرفه ای

ما وفادر آن ایده ها و ارزش هایی هستیم که پیرامون آنها متحد شدیم

 آنچه ما را از دیگران  متمایز می کند نسبت به کار و دیدگاه های ماست. ما به طور مداوم تلاش می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که کار ما در بازار نتایج مثبتی را به همراه دارد. ما بر این  باو ریم که هر فردی می  تواند به رفاه روزافزون جهان کمک کند. به همین دلیل یکی از اهداف اصلی فعالیت ما، کشف و  توسعه فرصت ها در افراد خواهد بود.

ما وفادر آن ایده ها و ارزش هایی هستیم که پیرامون آنها متحد شدیم